Politika varstva osebnih podatkov

Splošno o politiki varsta osebnih podatkov

Namen Politike varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) je seznanitev strank, udeležencev webinarjv in drugih oseb (v nadaljevanju Uporabnikov) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov  s strani upavljalca: Andreja Consulting, Andreja Samec Koderman s.p (v nadaljevanju: Andreja Consulting oz. Upravljalec) ter pravicami Uporabnikov na tem področju. Hkrati ta Politika dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov.

V Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:

 • namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov Uporabnikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov Uporabnikov.
 • posredovanje podatkov tretjim osebam;
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov;
 • pravice Uporabnikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov;
 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Upravljalec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov Uporabnikov, ki se obdelujejo v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov, je:

 • Andreja Consulting, Andreja Samec Koderman s.p., Vurberk 34, 2241 SP. Duplek, katero zastopa Andreja Samec Koderman.

Za vsa vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov se lahko Uporabniki obrnejo na: 

 • ask@s-koderman-si

Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Upravljalec izključno obdeluje osebne podatke Uporabnikov na podlagi pravnih podlag kot so:

 • Pogodba
 • Privolitev
 • Zakona
 • Zakonitega interesa
 • Zaščite življenjskih interesov
Obdelava na podlagi pogodbe:

Pogodbena obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe.

Obdelava na podlagi soglasja/privolitve:

Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov za en ali več jasno opredeljenih namenov;

Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga Upravljalec pridobi od Uporabnika. Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbi in storitvah, pripravo ponudbe prilagojene posameznikovim navadam, ali opravljanje storitev z dodano vrednostjo. Posameznik. Obveščanje z uporabo e-poštnega naslova lahko vključuje posredovanje e-poštnega naslova zunanjemu obdelovalcu z namenom prikaza oglasnih sporočil družbe Uporabnika med brskanjem na spletu.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli Upravljalec. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja in ne na podatke, katerih obdelava se izvaja na podlagi druge zakonite podlage. Veljavno je zadnje podano soglasje Uporabnika.

Obdelava na podlagi zakona:

Obdelava na podlagi zakona je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa:

Obdelava na podlagi zakonitega interesa je obdelava, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba.

Skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov sodi med zakonite interese tudi neposredno trženje. Za potrebe neposrednega trženja lahko upravljalec tudi brez privolitve oblikuje profile Posameznikov na podlagi osnovnih informacij o izbranih produktih, kot so npr. vrsta oziroma specifične karakteristike izbranega produkta, čas izbire, ali pretekli trženjski stiki z uporabnikom, zlasti glede izraženega interesa, ali odsotnosti interesa za določene storitve oziroma produkte.

Na podlagi zakonitega interesa lahko Upravljalec Uporabnike kontaktira za namene izboljšave storitev ali za potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva s storitvami, tudi v primerih, ko to ni nujno potrebno za izvajanje pogodbe. Upravljalec zaradi tehtanja tega interesa z interesi Uporabnika ne kontaktira ponovno tistih, ki so temu ugovarjali.

Upravljalec ima zakoniti interes podatke do preteka zakonitega roka hrambe, hraniti in nadalje uporabljati za analize in raziskave za potrebe trženja, poslovnega načrtovanja in podobno.

Obdelava na podlagi zaščite življenjskih interesov:

Obdelava zaradi zaščite življenjskih interesov je obdelava, ki  je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe.

Osebni podatki Uporabnikov se obravnavajo zaupno in so uporabljeni izključno za namene, zaradi katerega so bili posredovani.

Piškotki/Cookies

Spletna stran https:// andreja-consulting.si deluje s pomočjo piškotkov, ki omogočajo spletni strani normalno delovanje in hitro odzivnost. Piškotki se uporabljajo za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani, pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskovalcih spletne strani ipd.

Kako uporabljam piškotke na spletni strani?

Naše spletne strani uporabljajo različne tipe piškotkov:

1.       Obvezni piškotki

Obvezne piškotke spletna stran uporablja, da lahko zagotavlja delovanje osnovnih funkcionalnosti, kot je navigacija po spletni strani, dostop do zaščitenih delov spletne strani in podobno. Brez piškotkov iz te skupine, spletna stran ne deluje pravilno. Kot upravljalec spletne strani imamo do teh piškotkov omogočen dostop za branje. Lahko si zapomnijo na primer ali ste že potrdili oziroma zavrnili politiko uporabe piškotkov. Nekateri piškotki, ki jih vključujemo na spletne strani so obvezni, saj omogočajo delovanje spletne strani. Za te piškotke ne potrebujemo vašega soglasja.

2.       Analitični/statistični piškotki

Analitični/statistični piškotki se uporabljajo za zagotavljanje informacij o interakciji obiskovalcev s spletnim mestom. Ta vrsta piškotkov se zbira anonimno. Te piškotke uporabljamo izključno za notranje raziskave o tem, kako lahko izboljšam storitev, ki jo ponujam uporabnikom našega spletnega mesta. Ti piškotki preprosto ocenijo, kako kot anonimni uporabnik komunicirate z našo spletno stranjo (zbrani podatki ne razkrivajo vaše osebnosti). Podatki, zbrani iz anonimnih piškotkov, se ne delijo s tretjimi osebami ali se uporabljajo za kakršen koli drug namen. Anonimizirane podatke lahko delimo z izvajalci, ki delajo na komunikacijskih projektih po pogodbenem dogovoru.

3.       Marketinški piškotki

Marketinški piškotki se uporabljajo za sledenje obiskovalcem na spletnih straneh. Namen teh piškotkov je prikazovanje oglasnih sporočil, ki so pomembni in privlačni za posameznega uporabnika in so zato bolj dragoceni za založnike in oglaševalce.

Rok hrambe osebnih podatkov

Upravljalec lahko podatke iz pogodbenega razmerja, z namenom dokazovanja v primeru zahtevkov, ki bi izhajali iz tega razmerja, hrani še pet let po njegovem prenehanju, oziroma do poplačila terjatve. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom. Če se podatki obdelujejo na podlagi privolitve Uporabnika, zaradi trženja storitev pri Andreja Consulting, se ti podatki lahko v potrebnem obsegu obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali storitve.V primeru, da področen zakon predvideva drugače rok hrambe osebnega podatka se upoštevajo določila tistega zakona.

Pravice Posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Upravljalec zagotavlja Uporabnikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve.

Upravljalec sprejema zahteve v zvezi s pravicami Uporabnikov na elektronski naslov: ask@s-koderman.si ali po pošti na naslov Andreja Samec Koderman s.p., Vurberk 34, 2241 Sp. Duplek.

Kadar Uporabnikk, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto Uporabnika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko Upravljalec zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Upravljalec Uporabnikom omogoča  naslednje pravice:
– pravico do dostopa do podatkov; pravico do popravka; pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«);
– pravico do omejitve obdelave;
– pravico do prenosljivosti podatkov;
– pravico do ugovora.

Pravica do dostopa do podatkov:

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od Upravljalca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:

 • nameni obdelave;
 • vrste osebnih podatkov;
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od Uporabnika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za Uporabnika.
Pravica do popravka:

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Upravljalec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa /pozabe:

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Upravljalec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim. Upravljalec ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • kadar Uporabnik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • kadar Uporabnik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa upravljalca, pa za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • kadar Uporabnik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom;
 • kadar gre za podatke, nepravilno zbrane od mladoletne osebe za uporabo storitev informacijske družbe, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.
Pravica do omejitve obdelave:

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Upravljalec omeji obdelavo, kadar:

 • Uporabnik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in Uporabnik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • upravljalec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • je Uporabnik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
Pravica do prenosljivosti podatkov:

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval Upravljalec, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga Upravljalec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi Uporabnika, ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do ugovora:

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva Upravljalec ali tretja oseba. V tem primeru Upravljalec preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami Uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima Uporabnik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

Pravica do pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Vsak Uporabnik ima pravico do pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Posameznik lahko morebitno pritožbo, pošlje na elektronski naslov ask@s-koderman.si ali po pošti na Andreja Samec Koderman s.p., Vurberk 34, 2241 Sp. Duplek. Prav tako ima vsak Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov. Če je Uporabnik pri Upravljalcu uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu, v roku 15 dni vloži obrazloženo pritožbo pri Upravljalcu Andreja Consulting. Upravljalec bo o pritožbi odločil kot o novi zahtevi in sicer v petih delovnih dneh od prejema.

Veljavnost politike:

Ta Politika je objavljena na spletni strani www.andreja-consulting.si in začne veljati z dnem 10.1.2022.